U.S. Steel už nevadí tarifa za vlastnú vyrobenú elektrinu

23. júna 2014 16:07

Košická hutnícka firma tak súhlasila so zastavením arbitrážneho konania proti Slovenskej republike.

Elektrické vedenie elektrina
Ilustračné foto SITA

U. S. Steel Global Holdings I B. V., spoločnosť s ručením obmedzeným, existujúca podľa zákonov Holandského kráľovstva a bezprostredná materská spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá vlastní hutnícky závod v Košiciach, súhlasila so zastavením arbitrážneho konania proti Slovenskej republike. „Toto rozhodnutie je založené na významnom pokroku, ktorý sa dosiahol v ostatnom roku tak na úrovni EÚ, ako aj v Slovenskej republike vo vnímaní strategickej dôležitosti hutníckeho priemyslu pre európsku a slovenskú ekonomiku, ako aj vplyvu vysokých cien energií na konkurencieschopnosť európskeho oceliarskeho priemyslu,“ informoval hovorca U.S. Steel Košice Ján Bača.

V arbitráži si holandská spoločnosť U. S. Steel Global Holdings I B.V. uplatňovala nárok na náhradu škody spôsobenej údajným porušením Dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícii uzavretej medzi Českou a Slovenskou federatívnou republikou a Holandským kráľovstvom z dôvodu zavedenia povinnosti platiť tarify za vlastnú vyrobenú a spotrebovanú elektrinu.

Pomohol akčný plán?

K zastaveniu arbitráže medzi košickou hutníckou firmou a Slovenskom prispelo aj prijatie Akčného plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe, známeho ako Európsky akčný plán pre oceľ. „Slovenská republika sa nedávno stala prvým členským štátom EÚ, ktorý schválil konkrétne kroky vychádzajúce z tohto plánu aj na národnej úrovni. Tento vývoj nás povzbudil a budeme preto spolu so slovenskými a európskymi autoritami pokračovať v snahe efektívne implementovať opatrenia vychádzajúce z Európskeho akčného plánu pre oceľ s cieľom zabezpečiť udržateľnú budúcnosť oceliarskeho priemyslu na Slovensku a v EÚ,“ konštatoval Bača.

Spokojné ministerstvo

Ministerstvo financií víta rozhodnutie U.S. Steel ukončiť arbitráž. „Tribunál v arbitráži medzi U. S. Steel a Slovenskou republikou vzal na vedomie späťvzatie žaloby zo strany U. S. Steel bez toho, aby právo znova podať žalobu bolo dotknuté a za podmienok dohodnutých oboma stranami a vyhlásil arbitráž za ukončenú. Na základe obojstrannej dohody obidvoch strán, každá zo strán bude znášať svoje vlastné náklady a výdavky spojené so svojou účasťou v arbitráži,“ informoval rezort financií.Čo si o tom myslíte?