Štátny podnik ide stavať vodnú elektráreň za 22 miliónov

18. januára 2015 10:43

Vodohospodárska výstavba plánuje postaviť v rámci sústavy vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros novú malú vodnú elektráreň v Čunove s výkonom sedem megawattov.

Vodná elektráreň elektrická energia zdroje energie
Ilustračné foto Vodohospodárska výstavba

Vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros bude mať zrejme ďalšiu vodnú elektráreň. Okrem známej veľkej Vodnej elektrárne Gabčíkovo by mohlo mať vodné dielo aj novú malú vodnú elektráreň. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba totiž plánuje zrekonštruovať haťové pole na jestvujúcom stupni Čunovo, ktoré je súčasťou sústavy vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros. „Cieľom výstavby podhaťovej elektrárne je hydroenergetické využitie prietokov vypúšťaných na jalovo do koryta Dunaja,“ uviedla spoločnosť vo svojom investičnom zámere, ktorý už predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Stavať chcú o rok

Nová malá vodná elektráreň v Čuňove vyjde štátny podnik na približne 22 miliónov eur. Výkon elektrárne by mal byť na úrovni siedmich megawattov. Elektrinu v nej budú vyrábať dve Kaplanove horizontálne turbíny. S výstavbou elektrárne chce vodohospodársky podnik začať v budúcom roku. Celá výstavba by mala následne trvať dva roky. „Hydropotenciál vodných tokov na výrobu elektrickej energie prostredníctvom malých vodných elektrární predstavuje jeden z troch najvýznamnejších obnoviteľných zdrojov. Pozitívny environmentálny prínos z preferovania malých vodných elektrární pred tepelnými elektrárňami je najmä v znížení produkcie plynných emisií, popola a popolčeka,“ zdôvodnil svoje plány štátny vodohospodársky podnik.Čo si o tom myslíte?