Štátni nominanti budú musieť okamžite informovať ministerstvo o dianí vo firme

27. marca 2017 14:44
SITA

Nominant štátu bude musieť zodpovednému ministerstvu napríklad bezodkladne predložiť návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti, či návrhy ceny a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva SR SITA

Zástupcovia štátu v spoločnostiach, ktoré ovláda štát, budú mať nové povinnosti. Ministerstvo hospodárstva SR totiž mení pravidlá pre činnosť zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu, ktoré prijala vláda Ivety Radičovej. Ministerstvo hospodárstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania materiál „Návrh na doplnenie Pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu a na zmenu vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu“.

Spôsobu riadenia zástupcov štátu venoval predošlý materiál len minimálnu pozornosť a obsahoval len základné povinnosti zástupcov štátu s majetkovou účasťou štátu, konštatoval rezort hospodárstva. „Predložený návrh dopĺňa povinnosti zástupcov štátu, ktoré zabezpečujú riadnu a včasnú informovanosť štátu ako akcionára o situácii, stave a dianí v príslušnej spoločnosti,“ zdôvodnilo svoje kroky ministerstvo.

Zástupca štátu v orgáne spoločnosti so 100-percentnou majetkovou účasťou bude po novom povinný informovať ministerstvo, ktoré ho do funkcie nominovalo, o termíne každého zasadnutia orgánu spoločnosti. Na požiadanie bude musieť predložiť podklady a materiály súvisiace so zasadnutím a informovať o záležitostiach spoločnosti, ktoré majú byť predmetom rokovania orgánu.

Nominant štátu bude musieť zodpovednému ministerstvu bezodkladne predložiť návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti, návrhy na zmenu stanov spoločnosti a návrhy na uzatvorenie zmlúv ohľadom nadobudnutia, prevodu alebo zaťaženia akcií spoločností. Taktiež bude povinný bezodkladne informovať ministerstvo o návrhoch cien a iných návrhoch v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu, návrhy na uzatvorenie zmlúv so spriaznenými osobami a návrhy na uzatvorenie zmlúv ohľadom nadobudnutia, prevodu alebo zaťaženia nehnuteľného majetku spoločnosti.

„Taktiež budú musieť zástupcovia štátu poskytnúť zápisnicu z každého zasadnutia orgánu spoločnosti, ktorého je členom, či zabezpečiť základné informácie o hospodárení spoločnosti potrebné pre tvorbu rozpočtu verejnej správy spolu s komentárom k základným ekonomickým ukazovateľom, ako aj špecifikáciou a kvantifikovaním významných vplyvov na hospodárenie spoločnosti, a to bez zbytočného odkladu, odkedy tieto informácie získa,“ uviedol rezort hospodárstva.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?