Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Elektrina žiarovka svetlo
Ilustračné foto. Master isolated/FreeDigitalPhotos.net
24. júna 2013 9:15 OstatnéŠpeciál od vEnergetike.skSITA

ŠPECIÁL: Dodávateľa poslednej inštancie sa netreba báť

Už nejeden slovenský odberateľ sa stretol s tým, že jeho nový alternatívny dodávateľ nezvládol situáciu na trhu s dodávkami energií a na jeho miesto nastúpil dodávateľ poslednej inštancie.

Trh s energiami sa naplno liberalizoval už aj na Slovensku. Podomoví predajcovia sa rozutekali po slovenských domácnostiach a predbiehajú sa s viac či menej lacnejšími ponukami na dodávky elektrickej energie alebo zemného plynu. Nejeden slovenský odberateľ pri myšlienke ušetrenia čo i len pár centov je ochotný zmeniť svojho tradičného dodávateľa energií za nového, alternatívneho. V dobrej viere sa zaviažu aj na niekoľko rokov svojmu novému dodávateľovi elektriny alebo plynu, pričom ich ani nenapadne overiť si dôveryhodnosť či históriu firmy, ktorej plánujú odviesť každý mesiac nemalé finančné prostriedky. Našťastie, aj na Slovensku máme od roku 2008 zriadený inštitút Dodávateľa poslednej inštancie (DPI). Už nejeden slovenský odberateľ sa stretol s tým, že jeho nový alternatívny dodávateľ nezvládol situáciu na trhu s dodávkami energií a na jeho miesto nastúpil DPI.

Pri zlyhaní alternatívneho dodávateľa energií nás zatiaľ zachraňujú tradiční

Dodávateľ poslednej inštancie je určený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO). Takýmito dodávateľmi sú v súčasnosti pri dodávkach elektriny Východoslovenská energetika (VSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a Západoslovenská energetika (ZSE) a pri dodávkach zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Dodávateľom poslednej inštancie sa však od budúceho roka môže stať každý subjekt, ktorý má povolenie na dodávku elektriny alebo plynu a uchádza sa v súťaži o túto službu. „Musí splniť podmienky, ktoré stanovuje a zverejňuje ÚRSO a musí v súťaži uspieť,“ dodal hovorca regulačného úradu Miroslav Lupták. Vyhlásenie režimu DPI nie je zložité. Stačí len, aby pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn svojim zmluvným odberateľom, a celý mechanizmus sa spustí.

Situácie, ktoré sú dôvodom na spustenie inštitútu DPI:

Ak dodávateľ:

„a) nezabezpečil pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny alebo prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v prípade dodávky elektriny alebo prístup do prepravnej siete a prepravu plynu alebo prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v prípade dodávky plynu; podrobnosti upravujú pravidlá trhu,

b) nemá uzavretú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku; podrobnosti upravujú pravidlá trhu; tým nie je dotknutá povinnosť dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 2 písm. a),

c) mu bolo zrušené povolenie na dodávku elektriny alebo dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať elektrinu alebo plyn na vymedzenom území podľa § 6 ods. 10.“

Alebo:

„dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom.“

Zdroj: Zákon o energetike

„Dodávka poslednej inštancie začína v deň uvedený v oznámení, ktoré zasiela prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Deje sa tak v prípade, ak bolo dodávateľovi zrušené povolenie na dodávku elektriny alebo mu zanikne oprávnenie dodávať elektrinu na vymedzenom území,“ povedal hovorca ZSE Ján Orlovský. Všetky prípady, kedy pôvodný dodávateľ elektriny či plynu môže stratiť spôsobilosť dodávať elektrinu svojim odberateľom, presne vymedzuje zákon o energetike. Režim DPI môže postretnúť kohokoľvek z nás. Podľa hovorkyne VSE Andrey Danihelovej, každý dodávateľ energií musí plniť pravidlá, ktoré vyplývajú z pravidiel trhu a legislatívy, avšak nie vždy je to tak. „V trhových podmienkach však môže nastať situácia, ktorá znemožní dodávateľovi plniť svoju zmluvu voči zákazníkovi, ktorého má vo svojom portfóliu,“ dodala.

Vyhlásenia režimu Dodávateľa poslednej inštancie sa netreba zľaknúť

Podľa hovorcu regulačného úradu M. Luptáka, slovenskí odberatelia sa v žiadnom prípade nemusia obávať vyhlásenia režimu DPI. „Dodávka elektriny ani plynu nebude prerušená,“ podotkol. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný namiesto pôvodných dodávateľov odberateľom dodávať energie počas troch mesiacov. Počas tohto obdobia si môže odberateľ vybrať nového dodávateľa, ktorý mu bude vyhovovať. „Odberateľ elektriny môže kedykoľvek počas trvania DPI uzatvoriť s dodávateľom poslednej inštancie zmluvu o dodávke elektriny. Rovnako tak môže zmluvu uzavrieť aj s iným dodávateľom elektriny,“ doplnil J. Orlovský. Ako dodala A. Danihelová, právo odberateľa na vlastný výber nie je obmedzené. Ak si však do troch mesiacoch odberateľ nevyberie žiadneho nového dodávateľa elektrickej energie, automaticky sa stane zákazníkom SSE, VSE či ZSE. „Aj po uplynutí trojmesačného obdobia, ak je odberateľ neaktívny, mu dodávateľ poslednej inštancie môže vybrať podľa dostupných informácií zodpovedajúci produktový balík a informuje ho o tom. Prípadne ho tento dodávateľ kontaktuje s ponukou štandardných produktov a dohodne sa s ním, ktorý produkt mu začne poskytovať, ak má tento odberateľ o produkty záujem,“ dodáva A. Danihelová.

Pozor si však musia dať odberatelia pri výbere nového dodávateľa plynu. Tu totiž nesmú počas troch mesiacov zabudnúť na jeho výber. „Ak odberateľ počas troch mesiacov od zavedenia režimu DPI neuzavrie zmluvu s novým dodávateľom plynu, dodávateľ poslednej inštancie mu plyn prestane dodávať a jeho prípadná odber bude posudzovaný ako čierny odber,“ upozornil M. Lupták. Na túto anomáliu v zákone upozorňuje aj SPP. „SPP má ako dodávateľ poslednej inštancie povinnosť dodávať plyn v tomto špeciálnom režime maximálne po dobu troch mesiacov. Odberateľ by mal toto obdobie využiť na uzatvorenie novej zmluvy o dodávke plynu s ktorýmkoľvek dodávateľom plynu vrátane SPP, po uplynutí tohto obdobia totiž dôjde k ukončeniu dodávky plynu do predmetného odberného miesta,“ uviedol hovorca SPP Peter Bednár.

Odberatelia by si po vyhlásení režimu DPI mali dať pozor ešte na jednu vec, a to na to, aby neplatili za energie svojmu pôvodnému dodávateľovi. „Odberateľ má povinnosť počas režimu dodávky poslednej inštancie uhrádzať platby za dodávku energií dodávateľovi poslednej inštancie, ktorý mu v danom čase dodávku aj zabezpečuje,“ zdôrazňuje hovorkyňa SSE Jana Bolibruchová. „V žiadnom prípade už neuhrádzať platby za energie pôvodnému zmluvnému dodávateľovi,“ dodal M. Lupták.

Za režim Dodávateľa poslednej inštancie si priplatíme

Odberatelia si za režim Dodávateľa poslednej inštancie priplatia. V koncových cenách elektriny či plynu totiž zaplatia aj za položky, ktoré by v riadnom režime dodávania energií neplatili. „Samotná výška ceny hlavne odráža vývoj cien elektriny na burze za posledné tri mesiace. Navyše, sú tu ďalšie náklady spojené s informovaním zákazníkov o režime dodávky poslednej inštancie, komunikácia počas režimu a operatívne náklady spojené s dodávkou elektriny,“ povedala J. Bolibruchová. Ako dopĺňa A. Danihelová, časť nákladov súvisí s tým, že dodávku poslednej inštancie je potrebné včas zabezpečiť. „Ako organizačne, tak aj obchodne a dodávateľ poslednej inštancie tak musí mať implementované a po stránke IT zabezpečené procesy, ktoré iní dodávatelia mať nemusia,“ upozornila A. Danihelová. Energetici preto odporúčajú odberateľom, ktorí sa ocitli v režime DPI, aby čo najrýchlejšie uzatvorili riadnu zmluvu o združenej dodávke elektriny s vybraným dodávateľom elektriny. Ceny za dodávky energií pre režim DPI schvaľuje regulátor.

Alternatívni dodávatelia zlyhali najmä pri dodávkach elektriny

Podľa informácií regulačného úradu, na Slovensku bol zatiaľ päťkrát vyhlásený režim DPI pri dodávkach elektriny a raz pri dodávkach zemného plynu. Západoslovenskí energetici sa stali dodávateľom poslednej inštancie zatiaľ iba jedenkrát. „Išlo o dodávateľa Vaša Energia,“ dodal J. Orlovský. Stredoslovenskí energetici si vyskúšali režim DPI už dvakrát. „Prvýkrát v roku 2012, kedy sme zabezpečovali dodávku pre asi 500 odberateľov. Od marca 2013 zabezpečujeme dodávku poslednej inštancie pre viac ako 130 odberateľov, ktorých pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu svojim odberateľom,“ uviedla J. Bolibruchová. Taktiež dvakrát sa do špeciálneho režimu dodávok energií dostali východoslovenskí energetici. SPP uplatnil inštitút dodávateľa poslednej inštancie prvýkrát v roku 2009 počas plynovej krízy.

Plynári upozorňujú, že s režimom Dodávateľa poslednej inštancie sa stretávajú pravidelne každý mesiac. „Dodávka plynu v režime dodávateľa poslednej inštancie sa v čase od účinnosti nového zákona o energetike realizuje takmer každý mesiac, spravidla z dôvodu zastavenia procesu zmeny dodávateľa plynu v jednotlivých prípadoch,“ uzavrel P. Bednár.

Na záver teda treba dodať, že všetci odberatelia energií by si pri zmene dodávateľa nemali všímať len ponúkanú cenu za elektrinu či plyn a malé písmenká na zmluve, ale v neposlednom rade by sa mali zaujímať aj o povesť a históriu nového dodávateľa.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame