Slovenské jadrové bloky vlani bez vážnejších udalostí

29. marca 2015 12:32

Úrad jadrového dozoru SR vyhodnotil prevádzku štyroch jadrových blokov v minulom roku ako spoľahlivú, bez závažných nedostatkov v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice SE
Jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach www.javys.sk

Slovensko rok čo rok vo svojej novodobej histórii dokazuje, že vie prevádzkovať jadrové elektrárne spoľahlivo a bezpečne. Inak tomu nebolo ani v minulom roku. Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD), ktorý dozoruje prevádzku jadrových blokov skonštatoval, že prevádzka štyroch jadrových blokov bola bezproblémová. „Na základe výsledkov kontrolnej a hodnotiacej činnosti je možné konštatovať, že jadrové zariadenia v Slovenskej republike boli v minulom roku prevádzkované bezpečne a spoľahlivo, bez závažných udalostí, ktoré by viedli k tomu, že by sme museli vydať príkaz na zníženie výkonu alebo na odstavenie reaktora respektíve zastavenie prevádzky jadrovej elektrárne,“ uviedol dozorný orgán.

Bez závažných nedostatkov

Na Slovensku v súčasnosti fungujú štyri jadrové bloky, dva v Atómovej elektrárni Bohunice V2 a dva v Atómovej elektrárni Mochovce. Pri všetkých ÚJD skonštatoval, že počet a charakter udalostí v jadrových blokoch bol vlani v rámci obvyklých prevádzkových porúch bez osobitnej významnosti z hľadiska jadrovej bezpečnosti. Ani v mochoveckých, ani v bohunických jadrových blokoch sa nevyskytol žiaden prípad automatického odstavenia reaktora. „Po zhrnutí výsledkov inšpekcií a na základe sumárneho hodnotenia bezpečnostných ukazovateľov sme vyhodnotili prevádzku všetkých blokov ako spoľahlivú, bez závažných nedostatkov v oblasti jadrovej bezpečnosti. Nedostatky, ktoré boli počas inšpekcií zistené, boli odstránené a boli prijaté také nápravné opatrenia, ktoré minimalizujú pravdepodobnosť ich opakovania,“ doplnil ÚJD.

Menšia udalosť v Mochovciach

Najvýznamnejšiu prevádzkovú udalosť zaznamenal jadrový úrad na druhom bloku Atómovej elektrárne Mochovce. „Išlo o zníženie výkonu pôsobením limitačného systému výkonu reaktora od periódy nárastu výkonu počas odstavovania bloku do generálnej opravy,“ vysvetlil ÚJD. Príčinou prevádzkovej udalosti podľa úradu bolo, že prevádzkový personál v septembri minulého roka počas odstavovania druhého mochoveckého bloku do generálnej opravy nesprávne skoordinoval svoju činnosť pri vytváraní odstavnej koncentrácie kyseliny boritej v primárnom okruhu. „Následne sme v dvoch etapách vykonali neplánovanú kontrolu, ktorej cieľom bolo zistenie dodatočných skutočností súvisiacich s jadrovou bezpečnosťou, ako aj vhodnosť a dostatočnosť prijatých nápravných opatrení,“ uzavrel dozorný orgán.

Jadro pri Trnave a Leviciach

Slovenské atómové elektrárne prevádzkuje spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., v ktorých 66-percentný podiel drží talianska firma Enel. Závod Atómové elektrárne Bohunice V2 sa nachádza na západnom Slovensku, neďaleko mesta Trnava. Elektrická energia sa tu vyrába v dvoch blokoch s jednotkovým výkonom 505 megawattov, ktoré boli k energetickej sieti postupne pripojené v rokoch 1984 až 1985. Dva bloky Atómovej elektrárne Mochovce sa nachádzajú na juhu Slovenska medzi mestami Nitra a Levice. Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roku 1999. Inštalovaný výkon mochoveckých blokov je 940 megawattov.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?