Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Elektráreň Snina
Ilustračné foto energysnina.sk
16. októbra 2015 13:16 OstatnéPoradňa od JUDrSITA

PRÁVNY SERVIS: Prevádzka výrobných zdrojov – 1. časť

Prevádzka zdroja na výrobu elektriny je komplexná záležitosť, a to nielen z hľadiska praktického, ale aj právneho.

Výrobné zdroje, respektíve zariadenia na výrobu elektriny možno podľa zákona o energetike v zásade rozdeliť na malé zdroje, to jest zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kilowattov, a ostatné.

Malé zdroje

Spôsob fungovania a rozsah legislatívnych povinností zo strany malých zdrojov vychádza zo skutočnosti, či je malý zdroj prevádzkovaný ako podnikanie v energetike, alebo nie. Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ktorý si neuplatňuje podporu doplatkom podľa zákona o obnoviteľných zdrojoch a ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti (§ 4 ods. 4 zákona o energetike). Spomedzi výrobných zdrojov, rozsah legislatívnych povinností je celkovo najužší v prípade, ak sa jedná o malý zdroj, ktorého prevádzka nie je podnikaním v energetike. Potrebné informácie k malým zdrojom možno nájsť na web stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, prípadne získať v rámci nimi poskytovaného poradenstva.

Ostatné zdroje

V tomto článku sa budeme ďalej venovať primárne ostatným zariadeniam. Hlavná legislatíva vzťahujúca sa na prevádzku zdrojov na výrobu elektriny a výrobu elektriny je obsiahnutá v nasledovných predpisoch:

• zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o energetike“ alebo „zákon“),

• zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach,

• vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom,

• vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

Špecifické úpravy jestvujú z hľadiska charakteru výrobného zdroja:

• pre obnoviteľné zdroje a vysoko účinnú kombinovanú výrobu – zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

• pre jadrové zdroje – zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 238/2006 Z.z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

• pre elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia – rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR o uložení povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme – viď. web stránka ministerstva,

• súvisiace predpisy – napr. zákon o vodách v prípade vodných elektrárni, zákon o lesoch v prípade biomasy, apod.

Prevádzka zdroja, výroba elektriny

Zariadenie musí byť v prvom rade dokončené z hľadiska jeho výstavby. S týmto míľnikom súvisí kvalita vykonania, funkčnosť, prípadne určité nároky z titulu možných vád voči dodávateľovi zariadenia, respektíve diela. Tieto vzťahy, respektíve ich riešenie môžu trvať aj niekoľko rokov po výstavbe. Nedajú sa vylúčiť ani nároky voči dodávateľovi z titulu poskytnutej záruky. Zariadenie na výrobu elektriny je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na elektrinu, pričom zahrňuje stavebnú časť a technologické zariadenie (§ 2, písm. b), odst. 1 a 9 zákona o energetike).

Nevyhnutným predpokladom výroby elektriny, ktorú zákon kvalifikuje ako podnikanie v energetike (okrem výroby výlučne pre vlastnú spotrebu), je vydanie povolenia zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR, alebo splnenie oznamovacej povinnosti. V zásade na vyrábanie elektriny sa vyžaduje vydanie povolenia. Výnimkou je výroba elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do jedného megawattu vrátane. Podmienky na vydanie povolenia sú ustanovené v § 7 zákona o energetike, respektíve v § 6 ods. 5 pokiaľ sa jedná o oznamovaciu povinnosť.

Povolenie predstavuje kľúčovú zákonnú požiadavku

Je žiaduce, aby výrobca elektriny udržiaval povolenie v aktuálnom stave. Pri akejkoľvek zmene podmienok a skutočností, na základe ktorých bolo vydané je nutné požiadať regulačný úrad o vykonanie zmeny v povolení (§ 10 ods. 1 zákona). Zmeny môžu nastať napríklad ohľadom zariadenia, zodpovedného zástupcu, alebo odborne spôsobilej osoby. Túto zákonnú požiadavku doporučujeme dodržiavať dôsledne. Aby mohla prebiehať reálna výroba a dodávka do sústavy je potrebné, aby bol zdroj riadne pripojený k sústave (distribučnej alebo prenosovej), mal do nej prístup, zaistenú kapacitu a zabezpečenú distribúciu, respektíve prenos elektriny. Výrobca má na pripojenie, prístup a distribúciu právo, musí však splniť technické a obchodné podmienky príslušného prevádzkovateľa sústavy (§ 27 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) zákona o energetike). Obnoviteľné zdroje a zdroje výroby vysoko účinnou kombinovanou výrobou majú právo na prednostné pripojenie do sústavy a prednostnú distribúciu elektriny.

Nediskriminačné podmienky

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť užívateľom distribučnej sústavy nediskriminačné podmienky na pripojenie do sústavy. Čo sa týka prístupu, tento má byť zabezpečený na transparentnom a nediskriminačnom princípe okrem plnenia povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme; v prípade odmietnutia prístupu do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy je povinný uviesť opodstatnené dôvody založené na objektívnych a technicky a ekonomicky odôvodnených kritériách (§ 31 ods. 2, písm. b) a c) zákona o energetike). V prípade potreby zmeny rezervovanej kapacity v sústave – napríklad z dôvodu rozšírenia alebo obnovy zariadenia, vo vzťahu k prevádzkovateľovi sústavy bude potrebné zmeniť zmluvu o pripojení a zmluvu o prístupe do sústavy (a distribúcii alebo prenose elektriny). Pokiaľ sa jedná o distribučnú sústavu, pri uzatváraní zmlúv o pripojení do sústavy pri zmene existujúceho užívateľa sústavy bez zvýšenia maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie neúčtujú. Takéto prípady môžu nastať napríklad pri predaji zariadenia výrobcu. Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do sústavy pri zmene existujúceho užívateľa sústavy so zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie, alebo náklady za pripojenie uhrádzajú len za kapacitu, ktorá je rozdielom medzi pôvodnou a požadovanou maximálnou rezervovanou kapacitou.

Zúčtovanie odchýlok

Výrobca elektriny ako subjekt zúčtovania musí mať uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok, ktorým na Slovensku je firma OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou), alebo zmluvu o prenesení zodpovednosti za odchýlku s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania (§ 27 ods. 2, písm. b) zákona). Obnoviteľné zdroje a vysoko účinné kogeneračné zdroje majú zo zákona právo na prevzatie zodpovednosti na odchýlku zo strany prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. Subjekt zúčtovania je povinný voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou včas uhrádzať záväzky súvisiace so zúčtovaním a vysporiadaním odchýlok.

Dodávanie elektriny

Elektrina vyrobená v zdroji a odovzdaná do sústavy potrebuje svojho adresáta, to znamená musí byť niekomu dodaná. Existujú v zásade dve možnosti. Ak sa jedná o obnoviteľný zdroj alebo vysoko účinnú kombinovanú výrobu, elektrina sa dodáva prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zdroj pripojený na krytie strát v danej sústave. Deje sa tak na základe zmluvy o dodávke elektriny. Druhou možnosťou je dodávka elektriny dodávateľovi elektriny, ktorý s ňou ďalej obchoduje alebo ju dodá konečným odberateľom.

Meranie výroby elektriny

Meranie celkovej výroby elektriny by mal zabezpečovať výrobca meraním na svorkách zariadenia na výrobu elektriny. Meranie elektriny v distribučnej sústave zabezpečuje jej prevádzkovateľ. Povinnosť výrobcu neplatí v prípade, ak zariadenie je pripojené do sústavy toho prevádzkovateľa, do ktorého sústavy je aj celé množstvo vyrobenej elektriny dodávané, okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny. V tomto prípade je vyrobená elektrina (okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny) meraná určeným meradlom, ktorým je vybavené odovzdávacie miesto výrobcu elektriny (§ 41 ods. 6 zákona). Ak zabezpečuje meranie výrobca, robí tak určeným meradlom, ktoré je povinný overovať v zmysle zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade výmeny meradla, výrobca je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je pripojený, ako aj o hodnotách odpočtu určeného meradla pred výmenou a po výmene (§ 41 ods. 5 zákona).

V ďalšej časti k tejto téme sa budeme venovať regulácií výroby elektriny, ďalším legislatívnym povinnostiam výrobcov, ako aj iným praktickým aspektom spojeným s prevádzkou výrobného zdroja, ako napríklad zásobovanie vstupnou surovinou, údržba a opravy zariadenia a podobne.

Autor je partnerom advokátskej kancelárie Lichner Legal, pričom predtým ako právnik 10 rokov pôsobil v jednej z vedúcich slovenských energetických firiem.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame