O vodnej elektrárni Jalná bude rozhodovať ministerstvo

7. mája 2013 0:00

O výstavbe malej vodnej elektrárne Jalná v katastri obcí Pitelová a Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom, proti ktorej bojujú viacerí tamojší obyvatelia aj obec Trnavá Hora, bude rozhodovať ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Obvodný úrad v Banskej Bystrici, ktorý je nástupcom bývalého krajského stavebného úradu, ministerstvu postúpi protest krajskej prokurátorky proti rozhodnutiu, ktorým krajský stavebný úrad v odvolacom konaní potvrdil rozhodnutie obce Pitelová o umiestnení stavby elektrárne. Pre agentúru SITA to uviedla vedúca odboru výstavby a bytovej politiky Obvodného úradu v Banskej Bystrici Janka Mylbachrová. „Protestu prokurátorky nedokážeme vyhovieť, pretože nie sme stotožnení so všetkými nálezmi. Účastníkov konania sme o proteste oboznámili a dali sme im lehotu na vyjadrenie k nemu, ktorá sa skončí v piatok. Na budúci týždeň postúpime spisový materiál na náš nadriadený orgán – ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,“ povedala Mylbachrová. S ktorými nálezmi z protestu prokurátorky nie sú stotožnení, odmietla uviesť s tým, že ide o odbornú tému.

Voda vodná
Ilustračné foto SITA

Malú vodnú elektráreň Jalná chce postaviť firma ZUS servis zo Žiaru nad Hronom. V katastri Trnavej Hory, časti Jalná, navrhuje postaviť ľavobrežnú hrádzu a odvodňovací jarok a v katastri Pitelovej budovu malej vodnej elektrárne s haťou, rybovodom a prístupovou cestou, pravobrežnú hrádzu a odvodňovací jarok a dva objekty na reguláciu vody v starom ramene Hrona. Elektráreň má mať tri turbíny a ročne vyrábať priemerne 5 590 megawatthodín energie. Jej výstavba by mala trvať približne dva roky a náklady na ňu investor v zámere predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie odhadol na zhruba päť miliónov eur.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Pitelová vlani v júli, voči čomu podali viacerí občania, občianske združenia aj obec Trnavá Hora odvolanie. Medzi ich hlavné námietky proti elektrárni patrí obava zo zatápania domov po zdvihnutí hladiny spodných vôd i obava z povodní po nahromadení ľadových krýh na hrádzi. Krajský stavebný úrad rozhodnutie o umiestnení stavby potvrdil a všetky odvolania zamietol v decembri, proti čomu podala krajská prokurátorka Jana Gallová protest začiatkom apríla. Odboru výstavby a bytovej politiky Obvodného úradu v Banskej Bystrici, na ktorý od začiatku roka prešla pôsobnosť zrušeného krajského stavebného úradu, prokurátorka v proteste navrhuje napadnuté rozhodnutie zrušiť, pokračovať v odvolacom konaní a následne vydať zákonné rozhodnutie. „Vykonaním prieskumu zákonnosti som zistila, že postup oboch stavebných úradov – od určenia príslušnosti až po rozhodnutie odvolacieho orgánu – nebol v súlade s platnou právnou úpravou, konanie nebolo vedené za účelom zistenia skutočného stavu veci a vydanie zákonného rozhodnutia, ale pre vydanie kladného územného rozhodnutia a len o umiestnení stavby,“ uvádza prokurátorka v proteste a pokračuje vymenúvaním konkrétnych podľa nej nezákonných krokov stavebných úradov. Krajský stavebný úrad podľa nej v odvolacom konaní len mechanicky popísal priebeh prvostupňového konania, s uplatňovanými dôvodmi odvolaní sa nevysporiadal a niektoré dôvody si vôbec nevšimol.

Obec Trnavá Hora, ako pre agentúru SITA uviedla Mária Kollárová z tamojšieho obecného úradu, sa s protestom prokurátorky stotožňuje a rozhodnutie o umiestnení stavby žiada zrušiť. Starosta obce Pitelová Ján Kubík sa k protestu nemieni vyjadrovať, pretože ide o vec odboru výstavby na obvodnom úrade a nie obce Pitelová. „My sme vydali rozhodnutie, ktoré krajský stavebný úrad potvrdil, a tým prevzal na seba zodpovednosť. Krajský stavebný úrad nám v odvolacom konaní potvrdil, že územné rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom,“ povedal starosta Kubík pre agentúru SITA. Dodal, že sa spolieha, že úradníci spoločného stavebného úradu v Žiari nad Hronom postupovali v súlade so zákonom, preto nimi vypracované rozhodnutie o umiestnení stavby malej vodnej elektrárne podpísal.

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?