Na východe nechcú ťažbu plynu ani ropy

31. decembra 2015 6:12

Občania obcí Ruská Poruba, Ruská Kajňa, Repejov, Hrubov, Černina, Pakostov, Smilno, Oľka, Rohožník, Vyšná Sitnica, Nižná Sitnica, Jankovce a Baškovce žiadajú vládu SR a jej podriadené príslušné orgány verejnej moci, aby zamedzili vykonávanie geologických prác a neurčili prieskumné územia.

Ropa Gbely
Aj keď z pohľadu objemu Slovensko nepatrí k ropným veľmociam, tradícia ťažby ropy na našom území má už storočnú tradíciu. Za začiatok ropného priemyslu na území Slovenska sa považuje 13. január 1914, kedy vtedajšie Rakúsko-Uhorsko začalo vôbec po prvý raz priemyselne ťažiť ropu. Začiatku ťažby predchádzal objav Jána Medlena. gbely.sk

Občania vyjadrujú prostredníctvom petície s názvom Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine nesúhlas s tým, aby sa v katastrálnom území obcí Ruská Poruba, Ruská Kajňa, Repejov, Hrubov, Černina, Pakostov, Smilno, Oľka, Rohožník, Vyšná Sitnica, Nižná Sitnica, Jankovce a Baškovce uskutočňovali geologické práce a geologický prieskum. Dôvodom nesúhlasu je opodstatnená obava, že geologické vrty spoločnosti Alpine Oil and Gas poškodia životné prostredie, predovšetkým zdroje pitnej vody.

Nechcú ani prieskum

Občanmi žiadajú vládu SR a jej podriadené príslušné orgány verejnej moci, aby zamedzili vykonávanie geologických prác v katastrálnom území týchto obcí, nevydali oprávnenia a neurčili prieskumné územia. Ak už s prácami začali, aby ich okamžite zastavili a územia vrátili do pôvodného stavu. „Týmto zároveň dávame na vedomie, že ani v budúcnosti nebudeme za žiadnych okolností súhlasiť s tým, aby sa na území dotknutých obcí vykonával geologický prieskum, geologické práce, najmä prieskumné vrty a ťažba nerastných surovín, najmä ropy a zemného plynu,“ uvádza sa v petícii s tým, aby katastrálne územia týchto obcí už neboli súčasťou prieskumného územia.

Chcú zistiť objemy

Spoločnosť Alpine Oil and Gas sa chystá robiť prieskumné vrty s cieľom určiť množstvá a kvalitu zásob ropy a zemného plynu v katastrálnom území spomínaných obcí. Občanov dotknutých obcí znepokojuje, že vrty môžu prepojiť ropné vrstvy so zásobami podzemných vôd, ako aj skutočnosť, že pri týchto vrtoch sa používa jedovatý šesťmocný chróm.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?