Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Elektrina žiarovka svetlo
Ilustračné foto. Master isolated/FreeDigitalPhotos.net
12. januára 2016 6:41 Energetika všeobecneAktuality od VSESITA

Energetici z východu vyhlásili energetickú súťaž

Východoslovenská energetika Holding vyhlasuje 10. ročník tvorivej súťaže Energetika. Pokračuje tak v úspešnej podpore kreativity žiakov a vzdelávania na základných školách.

„Súťaž mala pozitívne odozvy na strane škôl od samého začiatku. Počas deviatich ročníkov dokázala osloviť takmer tri tisícky žiakov a podporiť 54 víťazných škôl sumou viac ako 31 tisíc eur,“ hodnotí hovorkyňa VSE Holding Andrea Danihelová a dodáva: „Začína sa 10. ročník, ktorý prinesie zmeny predovšetkým do organizácie finálového podujatia. Už v minulom roku sme súťaž ozvláštnili o BikeLabové inštalácie a navýšili sme sumu darovaných finančných prostriedkov pre školy.“

Súťaž Energetika bola v roku 2007 vyhlásená s cieľom vytvoriť priestor pre tvorivé a originálne pohľady žiakov na vopred určené témy a so zámerom rozšíriť povedomie o energetike na školách v regiónoch východného Slovenska. Žiaci sa zakaždým museli popasovať nielen s novou literárnou témou ale aj formou jej spracovania – s písaním esejí, rozprávok a sci-fi príbehov; s prípravou hudobných a reklamných textov. Výzvou pre nich boli aj výtvarné témy vo forme komiksov, koláží, plagátov, ale aj kalendárov, pohľadníc či známok.

„V tomto roku bude úlohou žiakov vyhotoviť pexeso a obal na LED žiarovku. Obsahovo sa naďalej držíme tém, ktoré sú blízke energetike, alebo prezentujú naše produkty a služby,“ vyhlasuje A. Danihelová. Žiaci 1. až 5. ročníka majú zhotoviť energetické pexeso. „Jednotlivé kartičky môžu venovať napríklad úsporám energie, pojmom z energetiky či využívaniu obnoviteľných zdrojov,“ navrhuje hovorkyňa. Žiaci 6. až 9. ročníka budú vyrábať obal na LED žiarovku, ktorá je dnes jedným z najúspešnejších produktov VSE. Súčasťou ich návrhu má byť vtipný a nápaditý slogan s originálnou personalizovanou etiketou.

Súťaž Energetika 2016 vyhlásila Východoslovenská energetika Holding 11. januára 2016. Súťažiaci môžu zasielať svoje práce do 29. februára 2016 na adresu spoločnosti (Mlynská 31, 04291 Košice). Finálové podujatie sa uskutoční v apríli t.r. Viac informácií nájdu školy v pravidlách súťaže na stránke spoločnosti VSE

Pravidlá tvorivej súťaže ENERGETIKA 2016

Nižšie uvedené pravidlá sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých účastníkov súťaže. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.

1. Názov súťaže: „Energetika 2016“.

2. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je Východoslovenská energetika Holding a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, DIČ: 2020062319, IČ DPH: SK2020062319, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1203/V (ďalej len organizátor alebo VSE Holding).

3. Média propagujúce súťaž:

Webová stránka www.vseholding.sk a www.vse.sk.

4. Základný princíp súťaže:

Prostredníctvom médií sa čitatelia oboznámia s možnosťou zapojiť sa do súťaže, a to zaslaním tvorivých textovo-výtvarných prác, zvlášť pre určené ročníky ZŠ v pôsobnosti Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

5. Témy pre súťaž Energetika 2015 podľa kategórií:

žiaci 1.-5. ročníka: Energetické pexeso

Majú vymyslieť, zhotoviť a zaslať návrh podľa vlastnej fantázie žiaka a realizovaný ľubovoľne zvolenou výtvarnou technikou. Návrh môže byť realizovaný napr. na tému úspory energie, resp. jej plytvanie, ďalej pojmy z energetiky a/alebo využívanie obnoviteľných zdrojov. Odporúčaný rozmer jedného obrázka je A6, celého pexesa A3. Minimálne sú stanovené 4 páry pexeso kartičiek.

žiaci 6.-9. ročníka: Moja LEDka

Majú vymyslieť, zhotoviť a zaslať návrh na obal na LED žiarovku. Súčasťou návrhu má byť slogan, z ktorého bude jasné, že je to „Moja LED-ka“, alebo z ktorého bude jasné ako (kedy, kde…) sa môže LED-ka použiť. Resp. obal s originálnou personalizovanou etiketou a/alebo slogan, ktorý bude vtipný a nápaditý a bude odrážať možnosti využitia LED žiaroviek. Žiaci môžu zaslať nákres alebo reálny obal, škatuľku (12×6,7×6,7 cm – v/s/h).

6. Zaradenie práce do súťaže:

Zaslaním tvorivého dielka sa žiaci a ich školy stávajú účastníkmi súťaže, ak spĺňajú tieto kritériá:

6.1 Účastníci sú riadnymi žiakmi základnej školy v rámci Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

6.2 Záujemca sa môže súťaže zúčastniť, ak v súlade s uvedenými podmienkami odovzdá prácu v stanovenom termíne, rozsahu, na uvedenú tému podľa ročníka ZŠ, ktorý navštevuje a na jednu z uvedených kontaktných adries.

6.3 Práce musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

6.4 Súťaž sa vyhodnocuje v dvoch samostatných kategóriách, a žiaci 1.-5. ročníka a žiaci 6.-9. ročníka ZŠ.

6.5 Podmienkou pre zaradenie prihlasovateľa medzi súťažiacich je odovzdanie súťažného návrhu spolu s riadne vyplnenými údajmi o autorovi a škole, ktorú navštevuje, poštou na adresu: Východoslovenská energetika Holding a. s., úsek Komunikácia, Mlynská 31, 042 91 Košice. Za dátum doručenia sa bude považovať dátum poštovej pečiatky.

Práca musí byť podpísaná a súťažiaci musí v nej uviesť:

6.5.1 meno a priezvisko;

6.5.2 adresu ZŠ, ktorú navštevuje;

6.5.3 triedu ZŠ, ktorú navštevuje;

6.5.4 meno triedneho učiteľa;

6.5.5 funkčný telefonický kontakt (telefón učiteľa, príp. rodičov žiaka).

Súťažiaci zašlú svoje práce na vyššie uvedené adresy najneskôr do 29. februára 2016; doručením podpísanej práce sa súťažiaci prihlasuje do súťaže. Svoju tvorivú prácu môže súťažiaci doručiť organizátorovi na adresu spoločnosti s označením obálky „ENERGETIKA 2016“. Rozhodujúcim je dátum poštovej pečiatky na zásielke.

7. Podmienky účasti v súťaži:

Je predpoklad, že účastníci súťaže v čase prihlásenia do súťaže, resp. v čase trvania súťaže, nedosiahnu 18. rok svojho života, preto zákonný zástupca účastníka súťaže udeľuje organizátorovi súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník, resp. zákonný zástupca účastníka, svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.

8. Umiestnenie v súťaži:

8.1 Doručené diela pre každú kategóriu zvlášť bude hodnotiť minimálne 3-členná porota, pričom minimálne 1 člen bude zamestnanec spoločnosti VSE Holding.

8.2 Najlepších 15 doručených prác pre každú kategóriu určí súčet bodového hodnotenia od všetkých členov poroty pre tzv. semifinálové kolo.

8.3 Porota zoznam účastníkov semifinálového kola zverejní na internetovej stránke www.vseholding.sk a www.vse.sk do 1. apríla 2016 vrátane.

8.4 Autori semifinálových prác spolu s pedagogickým dozorom budú pozvaní na semifinálové kolo, ktoré sa uskutoční najneskôr 30.4.2016, presný termín včas oznámi organizátor. Počas tohto podujatia budú prebiehať rozličné súťaže a kvízy, ktoré sa na konci podujatia vyhodnotia a víťazi získajú finančné ceny pre svoje školy.

8.5 Všetky náklady spojené s účasťou na semifinálovom kole si v plnej výške hradia účastníci.

8.6 Organizátor si vyhradzuje právo vyhlásiť pre každú kategóriu zvlášť aj Cenu poroty.

8.7 V každej kategórii budú autorom troch najlepších prác (na základe bodového hodnotenia poroty) udelené hodnotné ceny.

9. Výhry:

9.1 Žiaci najlepších autorských prác získajú (v oboch kategóriách) podľa súčtu bodov, ktoré získajú od jednotlivých členov hodnotiacej poroty:

1. miesto spotrebná elektronika

2. miesto spotrebná elektronika

3. miesto spotrebná elektronika

9.2 Žiaci, podľa umiestnenia v rámci semifinálového kola, pre svoje školy získajú (v oboch kategóriách):

1. miesto 1500 eur vo forme finančného daru pre ZŠ, ktorú navštevuje

2. miesto 1200 eur vo forme finančného daru pre ZŠ, ktorú navštevuje

3. miesto 1000 eur vo forme finančného daru pre ZŠ, ktorú navštevuje

10. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier:

Oboznámenie účastníka súťaže o získaní semifinálovej pozície prebieha elektronickou formou. Organizátor zverejní mená semifinalistov na www.vseholding.sk a www.vse.sk 1. apríla 2016. Všetky ceny budú odovzdané osobne autorom najlepších prác a zástupcom škôl, ktoré získajú finančné šeky, na semifinálovom kole.

11. Použitie prejavov osobnej povahy a osobných údajov účastníka súťaže:

Účasť v súťaži je dobrovoľná. Zaslaním svojej práce vyjadruje účastník súťaže a jeho zákonný zástupca súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu podľa bodu 6.5.1 – 6.5.5 týchto pravidiel. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje zákonný zástupca účastníka súťaže organizátorovi za účelom organizácie a propagácie súťaže a následným oslovením o ponuke produktov spoločnosti Východoslovenská energetika a.s., ako dcérskej spoločnosti organizátora.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje zákonný zástupca účastníka súťaže na dobu 1 roka a možno ho kedykoľvek písomne odvolať. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Organizátor zverejní osobné údaje výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, stupeň ZŠ a názov ZŠ na účel prezentácie súťaže, propagácie organizátora a zverejnenia semifinálovej tabuľky. Údaje budú zverejnené na na www.vseholding.sk a www.vse.sk.

12. Súdne vymáhanie výhier v súťaži:

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. Takisto nie je možné požadovať výmenu vecnej výhry za finančnú náhradu. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení organizátor.

13. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže.

14. Zverejnenie pravidiel súťaže:

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke na www.vseholding.sk a www.vse.sk počnúc dňom 11. januára 2016. Ich vymazanie zo stránky sa uskutoční najskôr 30. apríla 2016.

15. Daňová povinnosť:

Všetky výhry nad 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) v súťaži podliehajú dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Hodnota nepeňažnej výhry je v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pre výhercu nepeňažným príjmom a výherca je zodpovedný za jeho zdanenie. Organizátor súťaže písomne oznámi hodnotu nepeňažnej výhry výhercovi.

16. Zodpovednosť za škodu:

Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutá v súvislosti so súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania účastníka súťaže vznikne organizátorovi alebo ostatným účastníkom súťaže akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

17. Všeobecné ustanovenie:

Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame