Dohľad nad jadrovou bezpečnosťou nás vlani stál 7,6 milióna

1. mája 2016 11:23
SITA

Úrad jadrového dozoru SR v minulom roku vykonal vyše 200 inšpekcií. Na základe nich mohol konštatovať, že slovenské atómové elektrárne boli spoľahlivé a bezpečné.

Atómová elektráreň Mochovce
Pohľad na areál Atómovej elektrárne Mochovce SITA

Na dozor nad jadrovými zariadeniami na Slovensku sme v minulom roku dali viac ako 7,6 milióna eur. Toľko minul počas vlaňajška na výkon svojej funkcie Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD). Ako vyplýva zo správy o činnosti ÚJD, takmer všetky prostriedky vynaložil dozorný orgán na financovanie bežnej činnosti. Na obstaranie kapitálových aktív smerovalo len niečo vyše 420 tisíc eur.

Dvadsať nedostatkov

Úrad vykonal v minulom roku vyše 200 inšpekcií. Z toho 160 bolo plánovaných a 42 neplánovaných. Z celkového počtu vykonaných inšpekcií ukončil úrad 195 inšpekcií formou záznamu, čiže bez negatívnych zistení. Sedem inšpekcií bolo zdokumentovaných formou protokolu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o polovicu inšpekcií ukončených protokolom menej. Na základe inšpekcií úrad identifikoval počas minulého roka 20 nedostatkov.

Bez pokuty

„Z počtu zistených nedostatkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je zrejmé, že počet zistení má klesajúcu tendenciu. Dôslednou a dôraznou inšpekčnou činnosťou sme značne prispeli k prevencii zvyšovania úrovne kultúry bezpečnosti jadrových zariadení a taktiež prispeli k udržovaniu permanentne vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti na jadrových zariadeniach,“ konštatoval kontrolný orgán. Úrad vlani neuložil žiadnu pokutu, neobmedzil rozsah alebo platnosť povolenia, ani nezastavil prevádzku žiadneho jadrového zariadenia. Slovenské atómové elektrárne boli podľa ÚJD v minulom roku spoľahlivé a bezpečné.

ÚJD je ústredný orgán štátnej správy. Vykonáva štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení tak, aby jadrová energia na Slovensku bola využívaná bezpečne a aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľstva, poškodeniu majetku a životného prostredia. Pripravuje a vydáva všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti svojej pôsobnosti a ustanovuje požiadavky na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?